Select Page

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ လမွာ NGO  ေတြရဲ႕ အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္  တင္ေျမႇာက္ပြဲေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အရင္ကလို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ၀င္ေရာက္စြက္  ဖက္မႈ ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ အညီအမ်ားဆႏၵ အတုိင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကတာကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးနဲ႔ ဂီတအစည္းအ႐ုံး အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲရလာဒ္  မ်ားက သက္ေသျပေနပါတယ္။ ဒီမိုက ရက္တစ္ယဥ္ေက်းမႈ (Democratic Culture) ေပါက္ဖြားရွင္သန္လာတာကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္  (တနဂၤေတြေန႔) ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္  ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း  ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းနဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (ႏဃ) ေရြးေကာက္  ပြဲကေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္  ေနၿပီး အသင္းသားအမ်ားစုဆႏၵကို ဥပကၡာျပဳခဲ့ၿပီး၊ က်င္းပခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ရ  ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား  အသင္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၈)၊ ပုဒ္မခြဲ (၄)မွာ၊ “အကယ္၍ စုစုေပါင္း   အသင္းသားဦးေရ၏ အနည္းဆံုးထက္ ၀က္ႏွင့္ တစ္ဦးတက္ေရာက္လွ်င္ႏွစ္ပတ္ လည္ အေထြေထြအစည္းအေ၀းထေျမာက္  သည္”လို႔ ဆုိထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ ေန႔က အစည္းအေ၀းတြင္တက္ေရာက္ သူအသင္းသား (၁၉၅) ဦးသာရွိတဲ့အတြက္  စုစုေပါင္းအသင္းသားဦးေရ (၄၀၆) ဦး၏ ထက္၀က္နဲ႔ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ (၂၀၄) ဦး  မျပည့္တာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းအထမ ေျမာက္ေၾကာင္းကို အသင္းသားတစ္ဦး ကတင္ျပကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အဆုိပါတင္ျပမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး အစည္း အေ၀းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားကာ  အမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္  က အေထြေထြအစည္းအေ၀းကို (၁) ပတ္  (သို႔မဟုတ္) ၂ပတ္သုိ႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးဖို႔ ေျပာထားသည့္ၾကားထဲက ညီေနာင္အသင္း  မွ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကတယ္။

လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ EC အဖြဲ႕မွ EC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္း  ေဆာင္လိုပါက မိမိကိုယ္တုိင္မိမိအဆုိျပဳ လႊာ (Self nomination) ကို တုိေတာင္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာ သတ္မွတ္ရက္ (Dead Line) အတြင္းတင္သြင္းရမည္ဆိုတဲ့ မူ၀ါဒ တစ္ခုကို အဆင္အျခင္ကင္းမဲ့စြာ ခ်မွတ္ ပုံကလည္း ထူးျခားေနပါတယ္။ ယင္းမူ၀ါဒ  အတုိင္း လုိက္နာၿပီးအဆုိတင္သြင္းသူ အသင္းသားအသစ္ (၉) ဦးသာရွိခဲ့ၿပီး၊ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ အမႈေဆာင္ ေဟာင္း (၂၁)ဦး၊ စုစုေပါင္းအလုပ္အမႈ ေဆာင္အေလာင္းအလ်ာ (၃၀) ဦးတင္ သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိ တာက ဒီလိုမူ၀ါဒမ်ဳိးကို ဘယ္လိုရည္ရြယ္  ခ်က္မ်ဳိးနဲ႔ ခ်မွတ္ၾကတာလဲ၊ အမႈေဆာင္ ေဟာင္းေတြက သူတုိ႔ကလြဲ၍ မည္သူမွ်  အလုပ္အမႈေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဒီလို မူ၀ါဒကို သတ္မွတ္ထားတာလားဆိုတာ ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္အသိဆံုးျဖစ္ ပါတယ္။ အကယ္၍ အသင္းသားအသစ္ မ်ားထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အဆုိ မျပဳခဲ့ရင္ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းအနည္းဆံုး (၂၂) ဦးကေတာ့ မလြဲမေသြအမႈေဆာင္  အသစ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ေျမႀကီး  လက္ခက္မလြဲပါပဲ။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံသာမန္ အသင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အမႈေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုၿပီး  အဆုိျပဳရန္ အင္မတန္၀န္ေလးတတ္ၾကပါ တယ္။ အခုကိုယ့္ဖာသာကို အဆုိျပဳထား တဲ့ ရွားရွားပါးပါးအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္  (၃၀) ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သြားခဲ့ ပုံကလည္း အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း ေနပါတယ္။

အသင္းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ “အသင္း သားတစ္ဦးသည္ အေထြေထြအစည္း အေ၀းမွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲတစ္မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္” လုိ႔ တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားရာ အဆိုပါ (၃၀)  ဦးဟာ အမွန္တကယ္မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင္ရွိ တဲ့ အသင္းသားအနည္းဆံုးအေရအတြက္  (၂၀၄) ဦးက မဲဆႏၵျပဳမွသာလွ်င္ အလုပ္ အမႈေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနပါတယ္။ (၂၀၄) ဦးထက္ေလ်ာ့နည္းေနတဲ့ အသင္း သားမ်ားက ဆႏၵမဲေပးခဲ့ရင္ေတာ့ ဥပေဒ ကိုဆန္႔က်င္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္သြားၿပီ။

ဘယ္လိုပင္ အသင္းရဲ႕အေျခခံဥပေဒ  က ျပ႒ာန္းထားေပးမဲ့လည္း (၈၃) ဦးေသာ  အသင္းသားမ်ားရဲ႕ ဆႏ္ၵမဲေပးမႈျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္ (၂၉) ဦးကို အသင္းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ ကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အခုလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ရဲ႕ အမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲကိုညီေနာင္  အသင္းတစ္သင္းမွ ၀င္ေရာက္၍ ကမက ထျပဳကာ အစမွအဆံုးေဆာင္ရြက္သြား တာကို ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေတြ႕  ခဲ့ရတယ္။ ညီေနာင္အသင္းမ်ားရဲ႕ မ်ားစြာ   ေသာအမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕ အႀကံဳေတြကို အသံုးခ်ၿပီး၀င္ေရာက္ကူညီ ခဲ့တာကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မိမိအသင္းရဲ႕ေရြးေကာက္ ပြဲမဟုတ္ပဲအျခားညီေနာင္အသင္းတစ္ခု ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယခုလိုထဲထဲ၀င္၀င္  ၀င္ေရာက္စြယ္ဖက္ခဲ့တာကေတာ့ အသင္း  ႀကီးတစ္သင္းရဲ႕ ေစာင့္စည္းအပ္တဲ့ က်င့္ ၀တ္ကို ေဖာက္ဖ်က္တာလို႔ ယူဆရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

အေရြးခ်ယ္ခံ အမႈေဆာင္အေလာင္း    အလ်ာတစ္ဦးက မဲေပးမဲ့သူ (၈၃) ဦးဟာ အသင္းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထား တဲ့ အမွန္တကယ္မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ အနည္း  ဆံုးအေရအတြက္ (၂၀၄) ဦးမျပည့္တာ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆက္လုပ္ဖို႔ မျဖစ္  ႏိုင္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားထဲက “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက်ေနတာပဲ၊ ဘာျဖစ္လည္း ဒီရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ ပဲေရြးမယ္” ဆုိၿပီး တရား ဥပေဒမဲ့ ဇြတ္တရြတ္ အထက္အဖြဲ႕စည္း ဆန္ဆန္၊ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္၀င္ေရာက္   စြက္ဖက္သြားခဲ့တာကေတာ့ အင္္မတန္ အ႐ုပ္ဆိုးအၾကည္တန္စရာျမင္ကြင္းတစ္ ခုပါ။

အခါလည္သား ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးစဒီမို ကေရစီအေလ့အထ (Democratic Culture) ေတြကို မဖြံ႕ၿဖိဳးမႀကီးထြားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာလားဆို တာ စဥ္းစားစရာပါ။ ေသခ်ာတာတစ္ခု  ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီအျပဳအမႈအေလ့အက်င့္  ေတြကို အျခားညီေနာင္အသင္းအားလံုး ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အစဥ္အလာ တစ္ခုလို က်င့္သံုးသြားၾကမွာကို စိုးရိမ္ေန တာလားလို႔ ယူစခ်င္စရာျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါအျပင္ အသင္း၏ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၉)၊ ပုဒ္မခြဲ (၅.၂)မွာ “အလုပ္အမႈ  ေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးသည္ အမ်ား ဆံုးသက္တမ္း (၂) ႀကိမ္သာ တစ္ဆက္ တည္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားေပမဲ့လည္းလက္ရွိေရြးခ်ယ္ၿပီး  တဲ့ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္မွာ ဥပေဒ ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး သတ္တမ္းတစ္ဆက္တည္း  (၂) ႏွစ္ထက္ပိုတဲ့ သက္တမ္းရွည္အမႈ ေဆာင္မ်ားပါ၀င္ေနတာကိုလည္း အံ့ၾသ ဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ ကမ္ၻာ့ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အ၀န္းမွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ ထုိက္ထိုက္တန္တန္ေပၚထြန္းလာေတာ့  မယ့္ အလားအလာေကာင္းေတြရွိေနတဲ့   ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူအမ်ား  ၏ယံုၾကည္ေလးစားအားကိုးရေသာ ႏိုင္ငံ  ေတာ္သမၼတနဲ႔ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တုိ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး   အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေလးစားမႈ (Mutual Respect) နဲ႔ တက္ညီလက္ညီ ဒီမိုက ေရစီက်င့္စဥ္ေတြကို က႑စုံ နယ္ပယ္စုံ အသီးသီးမွာက်င့္သံုးလာေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္း  အားထုတ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလို ဒီမိုကေရစီ  က်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ အသင္းရဲ႕အေျခခံဥပေဒကို  ဆန္႔က်င္ေသြဖီကာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ထားတဲ့ တရား၀င္တဲ့ေရြး ေကာက္ပြဲ (Legitimate Election) လို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္စရာလံုး၀မရွိပါေၾကာင္း။

 

 

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး